(044) 501-10-10

Передзвоніть мені

Мінфін змінив П(С)БО, фінзвітність та План рахунків

Міністерство фінансів України Наказом № 1125 від 25.09.2009 р., який набрав чинності з 01.11.2009 р., вніс зміни в національні стандарти, фінансову звітність і План рахунків бухгалтерського обліку.

Короткий перелік змін:

1. У П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» - в інформації про підприємство, що підлягає розкриттю у фінансовій звітності, додатково вказується дата затвердження звітності і найменування органу управління підприємством, який її затвердив. Розкриттю підлягає інформація не про чисельність персоналу, а про кількість працівників.

2. У П(С)БО 2 «Баланс» - у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього окремого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку.

3. У П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» - у статті «Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» в графу «Витрати» замість прибутку від продажу основних засобів і нематеріальних активів включається прибуток від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття. До статті «Сплачені відсотки» не включаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені у вартість будівництва (створення, вирощування і т. п.) необоротних активів. Ці суми відображаються у статті «Придбання необоротних активів».

4. У П(С)БО 7 «Основні засоби» - до витрат на підтримання об'єкта в робочому стані відносяться витрати на проведення техогляду, нагляду, обслуговування, ремонту і т. д. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, наступної за датою , на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

5. У П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» - в примітках до фінзвітності зазначається інформація про отримані від підприємства провідним управлінським персоналом про поточні та інших довгострокових виплатах, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати при звільненні, платежах на основі акцій , позики.

6. У П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» - тепер у фінансовій звітності вказується середня кількість працівників.

7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
За дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи» з кредитом рахунка 74 «Інші доходи».